10 نکته برای ایجاد انگیزه در خودتان برای یادگیری مهارتهای جدید

                                      1-پیوند هدف به ارزش ارزشها می توانند یک انگیزه قوی را که در دنبال کردن تمرین مهارتهای جدید به ما کمک می کنند را در ما ایجاد کنند  و همچنین در دستیابی به اهداف چالش بر انگیز حتی زمانی که ارائه آنها خسته کننده است موثر باشند. از خودتان بپرسید : آیا …

10 نکته برای ایجاد انگیزه در خودتان برای یادگیری مهارتهای جدید ادامه »