هر آنچه راجع به سرطان مثانه باید بدانیم!

هر آنچه راجع به سرطان مثانه باید بدانیم! رشد غیر طبیعی سلول ها یا تکثیر سلول های سرطانی در پوشش داخلی دیواره ی مثانه، باعث ایجاد سرطان مثانه می شود. اکثرا سرطان های مثانه در مراحل اولیه قابل تشخیص اند. درست زمانی که هنوز تومور به خارج ازمثانه گسترش نیافته است و درمان موفقیت آمیز …

هر آنچه راجع به سرطان مثانه باید بدانیم! ادامه »