اسکلروز سیستمیک پیشرونده (اسکلرودرما)

اسکلروز سیستمیک پیشرونده (اسکلرودرمی) این بیماری یک بیماری نادرخود ایمنی است که  در آن سخت شدن بافتها به دلیل تولید […]

اسکلروز سیستمیک پیشرونده (اسکلرودرما) بیشتر بخوانید »