آیا ممکن است درد میگرن بیش از یک هفته طول بکشد؟

بله گاهی درد میگرن بیش از 72 ساعت و حتی یک هفته طول می کشد. به این جالت میگرن پایدار می گویند که ممکن است برای درمان نیاز به بستری در بیمارستان و دریافت داروهای تزریقی وجود داشته باشد. در موارد زیر ممکن است میگرن معمولی به نوع پایدار تبدیل شود:  درمان میگرن زود انجام نشود …

آیا ممکن است درد میگرن بیش از یک هفته طول بکشد؟ ادامه »