چگونه داروهای ضدافسردگی بر روی خواب شما تاثیر می گذارند؟

داروهای ضدافسردگی و تاثیر آنها بر خواب   داروهای ضد افسردگی اساسا برای درمان افسردگی های بالینی تجویز می شوند. به هرحال به خاطر ارتباط مستقیم بین افسردگی و بی خوابی، محققان زیادی تاثیر داروهای ضدافسردگی را بر روی تداوم خواب (شروع خواب، بیداری در خواب، زمان کل خواب و تاثیر خواب) و همچنین مراحل …

چگونه داروهای ضدافسردگی بر روی خواب شما تاثیر می گذارند؟ ادامه »