عادات خواب و نقش ژنتیک در خواب

انسانها به دو گروه کلی تقسیم می شوند: جغدها و سحرخیزها! بعضی افراد در بعداز ظهر و شب در اوج هستند و در این زمانها می توانند فعالیت های فکری و عملی سخت را انجام دهند و بعضی برعکس در ساعات صبح بسیار تازه تر و آماده تر هستند. آیا این موضوع قابل تغییر است؟ …

عادات خواب و نقش ژنتیک در خواب ادامه »