ساختار استخوان:پوک در مقابل مستحکم بودن

  ساختار استخوان:پوک در مقابل مستحکم بودن (بیشتر کلسیم و فسفات )هستند. بدون کلسیم (به شکل نمک کلسیم)،استخوان قابل انعطاف و نرم و فیبر های بدون کلاژ،استخوان شکننده خواهند شد.. فیبرهای کلاژن و نمک کلسیم با یکدیگر استخوان را تقریبا به مانند فولاد ولی به مراتب سبک تر خواهند کرد. به عکس فولاد،استخوان میتواند خود را …

ساختار استخوان:پوک در مقابل مستحکم بودن ادامه »