زبان های متفاوت مردان و زنان

این مردان زبان نفهم! یک سناریوی رایج در همه خانه ها: زن مشغول شستن ظروف است و مرد مشغول تماشای تلویزیون! زن با صدای بلند فریاد می زند: وای خدایا چقدر ظرف برای شستن هست و… و مرد همچنان مشغول تماشای تلویزیون است! یک ساعت بعد ،زن با فریادی بلند منفجر می شود: من باورم نمیشه …

زبان های متفاوت مردان و زنان ادامه »