نابهنجاری جنسی یا پارافیلیا

خیلی وقت ها افراد با مشکلاتی روبرو هستند که اطرافیان به دلیل نااگاهی ،آنها را مورد تمسخر یا  مورد سرزنش قرار میدهند و این افراد به تنهایی با این مشکلات دست و پنجه نرم می کنندو در بیشتر مواقع مشکلشان نه تنها حل نمیشود بلکه افزایش نیز می یابد. چند وقت پیش با پسر جوان …

نابهنجاری جنسی یا پارافیلیا ادامه »