رویای شفاف و واضح چیست؟

  رویای واضح  وشفاف رویایی است که خواب بیننده نسبت به رویایش آگاه است، خواب بیننده قادر است که اعمالش را در طول دیدن رویا کنترل کند و یا شخصیت و یا طرح و مدل خواب را آگاهانه تغییر دهد وبه راحتی می تواند تشخیص دهد که این رویا واقعی نیست. رویای شفاف و واضح …

رویای شفاف و واضح چیست؟ ادامه »