این راه کارها در ترک کردن سیگار به شما کمک می کنند

ترک سیگار کار سختی است، اما غیر ممکن نیست. بسیاری از افراد در این راه از روش های خلاقانه ای استفاده می کنند. به عنوان مثال روش سندی، 44 ساله، را برای ترک سیگار بررسی می کنیم. سندی به مدت 26 سال سیگار می کشید. زمانی که متوجه شد که پسر 19 ساله اش، ریکی، …

این راه کارها در ترک کردن سیگار به شما کمک می کنند ادامه »