روش صحیح قنداق کردن نوزاد

1)     یک پارچه ی تمیز که به شکل مثلث تا کنید و بچه را در مرکز پارچه قرار دهید، طوری که سر نوزاد بیرون از پارچه باشد. 2)    دست راست نوزاد را درست کنار بدن قرار دهید.نقطه راست پتو را گرفته و دور بدن در حالی که بازوی چپ را بلند کرده اید تا پشت …

روش صحیح قنداق کردن نوزاد ادامه »