مراحل زیر را برای بهبود خوابتان دنبال کنید

مرحله 1: ایجاد تغییرات در شیوه زندگی برای بهبود خواب زمانی که شما به رختخواب میروید؛ سعی کنید در مورد خواب نگران نباشید از تماشای تلویزیون در رختخواب اجتناب کنید. اتاق خواب شما برای خواب باید راحت باشد. تاریک، آرام ، نه بیش از حد سرد و نه  گرم باشد. استفاده از یک ماسک خواب …

مراحل زیر را برای بهبود خوابتان دنبال کنید ادامه »