آیا اعتیاد یک اختلال مغزی است یا …؟

  به گفته دانشمندان دانشگاه کمبریج، اختلالات در بخش هایی از مغز ممکن است باعث اعتیاد در افراد شود ، این دانشمندان مغز ۵۰فرد معتاد را با خواهران و برادران غیر معتادشان، مقایسه کرده و متوجه شده اند که در مغز هر دو گروه اختلالات یکسانی وجود دارد.اما به گفته دانشمندان، این اختلالات ضروری تا …

آیا اعتیاد یک اختلال مغزی است یا …؟ ادامه »