نقش پدر در تربیت کودک و مولفه های رفتاری نامناسب در تربیت

در تحقیقات اخیر به نقش پدر در رشد کودکان توجه شده است، این تحقیقات نشان می دهند که درگیری پدر و مظاهر پدر (ناپدری، دوستان مذکر بزرگسال) در تربیت کودکان به دنبال افزایش پیوستن مادران به نیروی کار به شدت افزایش یافته است. پدر وقتی درگیری مثبتی با فرزندش خواهد داشت که تولد او را …

نقش پدر در تربیت کودک و مولفه های رفتاری نامناسب در تربیت ادامه »