افسردگی در کودکان - واقعیت هایی دررابطه با  افسردگی کودکان

واقعیت هایی دررابطه با  افسردگی کودکان

بسیاری از کودکان غم و اندوه یا خستگی پایین را مشابه بزرگسالان افسرده می بینند.