defiant - گام هایی برای کاهش لجبازی و نافرمانی کودکان

گام هایی برای کاهش لجبازی و نافرمانی کودکان

قرار داد همبستگی: یکی از تکنیک های رفتار درمانی برای درمان اختلال رفتاری کودکان استفاده از قرار داد همبستگی می باشد.  قرار داد  همبستگی یعنی تنظیم قرارداد رفتاری روزانه برای مشخص کردن انتظارات رفتاری و وابسته های آن  (مثل جوایز و تنبیه ها) برای رفتار های کودک.در این روش کودک هر روز به ازای هر …

گام هایی برای کاهش لجبازی و نافرمانی کودکان ادامه »