نقض حریم خصوصی بیمار توسط این گروه از پزشکان

نقض حریم خصوصی بیمار توسط این گروه از پزشکان

عدم رعایت حریم خصوصی در مطب این گروه پزشکان   حق بر حریم خصوصی در زمره مهم‌ترین حقوقی است که پیوند مستحکمی با قواعد اخلاقی و کرامت انسانی دارد. هدف آن تعالی شخصیت انسان و تکریم تمامیت مادی و معنوی اوست. این حق که خاستگاه آن موازین حقوق بشری است؛ برای تمام اشخاص در هر …

نقض حریم خصوصی بیمار توسط این گروه از پزشکان ادامه »