بررسی اجمالی اسکلروز آمیوتروفیک جانبی (ALS)

اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS) که بیماری لوگهریگ نیز نامیده می شود، نوعی بیماری عصبی عضلانی پیشرونده است که نورون های حرکتی را تضعیف و در نهایت از بین می برد (نورون های حرکتی اجزاء سیستم عصبی هستند که مغز را به عضلات مخطط مرتبط می کنند.). نورون های حرکتی فوقانی در غشاء مغزی واقع شده …

بررسی اجمالی اسکلروز آمیوتروفیک جانبی (ALS) ادامه »