آیا شما احساس میکنید زندگی ارزش زنده ماندن ندارد؟

اگر فکر میکنید زندگی ارزش زنده ماندن ندارد ،در جستجوی کمک  برآیید .
شما تنها نیستید
کمک در دسترس است.