چگونه ورزش میتواند به سلامت شما آسیب جدی وارد کند!

برای بیشتر مردم،دونده های دو ماراتن و سرعت نمونه ای از سالم ترین و قویترین افراد از لحاظ سلامت فیزیکی هستند. اما مطالعات اخیر این موضوع را به چالش کشیده است. در چندین مطالعه اخیر که در ژورنال انجمن قلب اروپا و انجمن جهانی فیزیولوژی کاربردی چاپ شده است ؛ نشان داده شده که در …

چگونه ورزش میتواند به سلامت شما آسیب جدی وارد کند! ادامه »