درمان مانیک در اختلال دو قطبی

مانیک در اختلال دو قطبی

  مانیک در افسردگی دو قطبی: مانیک خود میتواند بدون افسردگی رخ دهد.گرچه این حالت بسیار نادر است . وقتی که دوره مانیک واقع شده باشد،معمولا دوره افسردگی بالاخره روی خواهد داد. شکل مزمن مانی را اختلال هیپومانیک مزمن یا شخصیت هیپومانیک می نامند . زمانی این تشخیص داده میشود که فرد دو سال بی …

مانیک در اختلال دو قطبی ادامه »