در مورد عشق بیشتر بدانیم…

در ابتدای یک رابطه عشق ، یک واکنش سریع پرشور می باشدکه مغز شما می تواند مواد شیمیایی مربوط به عشق را در یک لحظه آزاد کند.    مطالعه ای که در سال 2010  انجام شد نشان داد که عشق مانند مواد مخدر عمل می کند . این جرقه ی احساس سرخوشی ایجاد می کند همان …

در مورد عشق بیشتر بدانیم… ادامه »