بهترین درمان برای تشنج ابسنس( absence)یا کوچک چیست؟

بهترین درمان برای تشنج ابسنس( absence)یا کوچ تشنج یا صرع کوچک (Absence/petit mal)  یکی از تشنج های شایع در کودکان […]

بهترین درمان برای تشنج ابسنس( absence)یا کوچک چیست؟ بیشتر بخوانید »