جهان واقعی یا جهانی که ما درک می‌کنیم ؟؟؟

ادراک ما از جهان واقعی  کسانی که برای درمان به ما مراجعه میکنند ، عمومادر زندگی خود، دردها و رنج های دارند و احساس میکنند درباره اموری که در نظر آنها اهمیت فراوان دارد اختیاری ندارند و یا راههای بسیار محدودی در پیش پای آنها است . چگونه پاسخ مناسبی به این گونه اشخاص بدهیم؟؟؟ …

جهان واقعی یا جهانی که ما درک می‌کنیم ؟؟؟ ادامه »