آیا سگ ها واقعا صحبت های ما را درک می کنند؟

فعالیت های مغزی چند سگ مجارستانی اسکن شده و مورد بررسی قرار گرفتند تا مشخص شود که آیا می توانند معنای لغات و عواطف استفاده شده را پردازش کنند. محقان دریافتند که این سگ ها واقعا متوجه صحبت های شما می شوند. این سگ ها هم معنای لغات و هم لحن استفاده شده در صحبت …

آیا سگ ها واقعا صحبت های ما را درک می کنند؟ ادامه »