سندرم گرشتمن(Gerstmann Syndrome) یا اختلال ریاضیات

سندرم گرشتمن(Gerstmann Syndrome) یا اختلال ریاضیات

  سندرم گرشتمن(Gerstmann Syndrome) یا اختلال ریاضیات   برخی از کودکان با اشکالات ویژه یادگیری، دشواریهایی در درک مسائل ریاضیات دارند. کودکان دچار اختلال ریاضیات در یادگیری و یادآوری اعداد مشکل دارند،نمی توانند واقعیات پایه مربوط به اعداد را به خاطر بسپارند و در محاسبه کند و غیر دقیق هستند. این گروه از کودکان در …

سندرم گرشتمن(Gerstmann Syndrome) یا اختلال ریاضیات ادامه »