بازی درمانی برای کودکان با مشکلات یادگیری و شناختی | مرکز بازی درمانی کودک

کودکان دارای مشکلات یادگیری و خانواده آنها در زندگی روزانه موقعیت های استرس دار بیشتری نسبت به خانواده ها و کودکان با پیشرفت عادی تجربه می کنند، از جمله غفلت جامعه نسبت به آنان و محدودیت های آموزشی به این دلیل کودکان نشانه های بیشتری از ناتوانی ذهنی از خود بروز می دهند. بنابراین معرفی …

بازی درمانی برای کودکان با مشکلات یادگیری و شناختی | مرکز بازی درمانی کودک ادامه »