شناخت مشکلات شبانگاهی در کودکان

مشکلات شبانگاهی در کودکان در هر خانه ای حداقل  گاهی مشکلات خوابانیدن کودک در هنگام شب وجود دارد که خوابیدن را برای مادر و احتمالا پدر غیر ممکن میسازد . راه رفتن در خواب ،وحشت های شبانه ،اضطراب از جدا شدن و بی خوابی ایجاد شده در اثر یک بیماری و یا هیجان بیش از …

شناخت مشکلات شبانگاهی در کودکان ادامه »