هدف از درمان اختلالات خوردن چیست؟

هدف از درمان ، متوقف کردن آسیب های فیزیکی انجام شده توسط اختلال در غذا خوردن و یا بلعکسش و برای رسیدگی به مسائل اساسی که ممکن است باعث و یا کمک به رفتارهای ناسالم در فرد کند میباشد. هدف تکنیک های درمانی مختلف ، کمک به شناسایی و اجتناب از موقعیت، احساسات و یا …

هدف از درمان اختلالات خوردن چیست؟ ادامه »