درمان های جدید در پارکینسون : نور درمانی

نور درمانی در بیماران پارکینسونی: خواب آلودگی و به هم خوردن سیکل های خواب و بیدای از شایعترین تظاهرات غیر حرکتی  پارکینسون است. 90 درصد بیماران در این زمینه مشکلاتی رو مطرح می کنند. این مشکل بر کیفیت زندگی بیماران و افراد خانواده و پرستار نیز اثر مخربی دارد.  در مطالعه ای که  بر روی …

درمان های جدید در پارکینسون : نور درمانی ادامه »