پارافیلیا یک اختلال مزمن است

واقعیت هایی در باره انحراف جنسی پارافیلیا

عوامل خطر خانوادگی برای توسعه پارافیلیا شامل اختلافات شدید میان والدین یا نظارت نداشتن والدین بر فرزندان ، عدم احساس وابستگی به مادر می باشد.