شما میتوانید وسواستان را شکست دهید

شما میتوانید وسواستان را شکست دهید همانطور که در نوشته های پیشین عنوان کردیم،وسواس بصورت فکر ،تصویر و یا میل به انجام عملی خود را نشان میدهد و منجر به ایجاد اضطراب میگردد. فرد مبتلا به وسواس برای کاهش اضطراب ایجاد شده تن به رفتارهایی می دهد که به اصطلاح،اجبار نام دارد.این رفتارها تکرار شونده …

شما میتوانید وسواستان را شکست دهید ادامه »