تاثیر یکسان داروهای ضد افسردگی و بهوشیاری (ذهن آگاهی) در درمان افسردگی

دارو های ضد افسردگی برای تمام افراد مناسب نمیباشند و مضرات بسیاری دارند . آیا روش های درمانی شناختی بهوشیاری (ذهن آگاهی) میتوانند موثر واقع شوند ؟ بهوشیاری (ذهن آگاهی) و تاثیرات درمانی ان در سالهای اخیر توجه بسیاری را جلب نموده و عدی بسیاری ان را دنبال نموده اند. بهوشیاری (ذهن آگاهی) پدیده ای …

تاثیر یکسان داروهای ضد افسردگی و بهوشیاری (ذهن آگاهی) در درمان افسردگی ادامه »