“درمان سوء مصرف مواد از راه افزایش انگیزه” چیست؟

درمان از راه افزایش انگیزش(MET)بر پایه اصول روانشناسی انگیزش استوار است وبه منظور ایجاد تغییر انگیزشی سریع و درونی طراحی شده است.در این راهبر درمانی هیچ نوع تلاشی جهت راهنمایی و آموزش بیمار صورت نمی گیرد. بلکه از راهبردهای انگیزشی جهت بسیج کردن منابع شخصی بیمار استفاده می شود.  درمان شناختی رفتاری شباهت هایی با …

“درمان سوء مصرف مواد از راه افزایش انگیزه” چیست؟ ادامه »