نقش اینترفرون بتا آلفا در درمان ام اس چیست؟( آونکس و ربیف)

نقش اینترفرون بتا آلفا در درمان ام اس چیست؟( آونکس و ربیف) اینترفرون بتا-1A نوع تزریقی است که برای درمان انواع عود کننده مولتیپل اسکلروزیس (MS) استفاده می شود. این دارو MS را درمان نمی کنند، اما ممکن است برخی از اثرات ناتوان کننده بیماری و تعداد حملات بیماریرا کاهش می دهد.اینترفرون مواد طبیعی است …

نقش اینترفرون بتا آلفا در درمان ام اس چیست؟( آونکس و ربیف) ادامه »