درمان های غیر دارویی اعتیاد

درمان های غیر دارویی اعتیاد اعتیاد بیماری پیچیده و چند متغیری است. این بیماری علل و دلایل بی شمار و متعددی دارد،به همین دلیل برای درمان این بیماری نیز باید درمان های مختلفی ارایه شود.از جمله: دارو درمانی ها،روان درمانی ها ، مددکاری ها، انواع توان بخشی های روانی-اجتماعی و سایر خدمات. به عبارت دیگر …

درمان های غیر دارویی اعتیاد ادامه »