آیا سنبل الطبیب (والرین) در بی خوابی موثر است؟

داروی گیاهی سنبل الطبیب (والرین) ممکن است در درمان بی خوابی موثر باشد.این دارو می تواند زمان به خواب رفتن را کاهش و کیفیت خواب را بهبود بخشد.البته اثر قطعی این دارو در درمان بی خوابی هنوز اثبات نشده است. همچنین والرین گاهی برای درمان اضطراب، استرس ، تحریک پذیری و خشم،  افسردگی ، سردرد ، …

آیا سنبل الطبیب (والرین) در بی خوابی موثر است؟ ادامه »