آیا تاکنون دچار اختلالات خلقی شده اید؟

نوسانات خلقی تغییرات ایجاد شده در خلق و خو و احساسات فرد را بیان می کند. هرکسی ممکن است دچار این نوسانات شود و در واقع این نوسانات بخشی طبیعی از زندگی انسان محسوب می شود. ما گاهی خوشحال و گاهی ناراحت هستیم. ممکن است برای مدتی خیلی احساس خوبی نسبت به اطرافیان و زندگی …

آیا تاکنون دچار اختلالات خلقی شده اید؟ ادامه »