آشنایی با درمان روان پویا شناسی

روان پویا شناسی، و یا درمان بینش گرا ، بر پروسه های ناخوداگاه تاثیرگذار بر رفتار افراد تمرکز دارد. هدف این درمان، آگاهی و درک بیمار از تاثیر اتفاقات گذشته بر رفتار حال حاضر او است. در این درمان به بیمار کمک می شود تا با درگیریها و تناقضات قبلی مواجه شده آنها را درمان …

آشنایی با درمان روان پویا شناسی ادامه »