جایگاه شناخت درمانی رفتاری در درمان سردرد کجاست؟

شناخت درمانی رفتاری /CBT چیست؟ نقش CBT در درمان و کنترل سردرد چگونه است؟ هدف از انجام CBT اصلاح الگوهای فکری اشتباه که موجب بروز استرس و سردرد می شود است. CBT در واقع یک دوره روان درمانی کوتاه مدت است در جهت حل مشکل مشخص.در این روش سعی می شود با افکار منفی مبارزه …

جایگاه شناخت درمانی رفتاری در درمان سردرد کجاست؟ ادامه »