روش های پیشنهادی مطمئن در درمان اختلال پنیک مخصوصا…

  یکی از مراجعین مرکز که برای اختلال پنیک مراجعه کرده بود بسیار نگران بود که آیا درمان میشود؟ زیرا به خاطر همین حملات نامزدش او را رها کرده و این مراجع را در حل این مشکل تنها گذاشته بود، وی بسیار ترسیده که اگر این حملات برای وی اتفاق بیفتد وکسی آنجا نباشد چه …

روش های پیشنهادی مطمئن در درمان اختلال پنیک مخصوصا… ادامه »