توانایی زبان کودکان 2 تا 3 سال

کودک 2 تا 3 سال باید قادر به انجام کارهای زیر باشد: صحبت کردن شنیدن و درک کردن ·         تقریبا برای هر موضوعی لغتی را بیان کند. ·         از جملات 2 یا 3 کلمه ای برای صحبت و درخواست استفاده کند. ·         از صداهای ک، گ، ف، ت، د، ن استفاده کند. ·         صحبت های …

توانایی زبان کودکان 2 تا 3 سال ادامه »