درمانهای فشار خون بر بهبود عروق خونی نیز موثر هستند

درمانهای فشار خون بر بهبود عروق خونی نیز موثر هستند اختلال عملکرد اندوتلیال فشار خون بالا، “سندرم قلب و خون” است که برخلاف بیماری قلبی به آهستگی پیشرفت می کند. سندرم فشار خون بالا نشانه  “اختلال عملکرد اندوتلیال” است. دیواره مویرگ/سرخرگ متشکل از یک ردیف سلول پهن و نازک به نام آندوتلیوم است. این سلولها با استفاده از …

درمانهای فشار خون بر بهبود عروق خونی نیز موثر هستند ادامه »