چطور با وسواس موکنی خود مقابله کنیم ؟ ( بخش دوم )

    بخش دوم: ترک عادت 5- راه اندازهای بیماری را بشناسید. سبب شناسی ابتدایی این بیماری می تواند ارثی و یا تحت شرایط محیطی باشد. محققان بین راه اندازهای این بیماری و بیماری وسواس شباهت هایی می بینند و همچنین داشتن تجربیات پر تنش و پریشان زا، و روابط نامناسب با والدین و سرپرست …

چطور با وسواس موکنی خود مقابله کنیم ؟ ( بخش دوم ) ادامه »