جدیدترین خبر در مورد اختلال بیش فعالی – کم توجهی

  یک مطالعه انجام شده توسط محققان نشان داده است که اختلال بیش فعالی- نقص توجه می تواند تغییرات کروموزومی که بر سلامت داشته باشد تولید کند. اختلالات روانپزشکی مانند اختلال نقص توجه – بیش فعالی(ADHD) می تواند برخانواده و زندگی اجتماعی تاثیر گذارد در این مطالعه DNAبرخی از بیماران و والدین آنها مورد بررسی …

جدیدترین خبر در مورد اختلال بیش فعالی – کم توجهی ادامه »