شب ها نمی توانم درست بخوابم! قرص خواب آور هم نمیخواهم!

شب ها نمی توانم درست بخوابم! قرص خواب آور هم نمیخواهم! آبا همیشه به هنگام خوابیدن دچار مشکل می شوید؟ مدام با خودتون می جنگید؟ یا نیمه های شب از خواب بیدار میشید و ساعت ها، ساعت رو نگاه می کنید؟ بی خوابی یه مشکل بسیار جدی است که انرژی شما رو تلف می کنه، …

شب ها نمی توانم درست بخوابم! قرص خواب آور هم نمیخواهم! ادامه »