فانتزی های جنسی غیر معمول چیست؟

   جنسی   این مطالعه توسط محققان انستیتو دانشگاه مونترال که وابسته به دانشگاه مونترال کادانا است انجام گرفته و بررسی هایی  در مورد پارافیلیا و یا افکار و فانتزی های غیر معمول جنسی انجام داده اند. نسخه پنجم از راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-5) کتاب روانشناسان در شمال امریکا در این حیطه …

 فانتزی های جنسی غیر معمول چیست؟ ادامه »