چرا درمانگر شما نمی تواند دوست شما باشد؟

  پیچیدگیهای  رابطه یک بیمار  با درمانگر _________________________________________   زمانی که شما در یک اتاق نشسته اید و با درمانگر خود در مورد خصوصی ترین مسائل خود صحبت می کنید ، دردراز  مدت ممکن است که با درمانگر رابطه نزدیکی پیدا کنید و بسیار راحت صحبت کنید اما آیا این رابطه دو طرفه است؟ چیزی …

چرا درمانگر شما نمی تواند دوست شما باشد؟ ادامه »