مدل پنج عاملی شخصیت و اعتیاد به کار

    یکی دیگر از مدل های غالب و متداول در عرصه ی سنجش و ارزیابی شخصیت “big five” یا مدل پنج عاملی شخصیت است، این مدل ابتدا شامل سه بعد روان رنجوری- برون گرایی- گشودگی میشد . سپس دو بعد وظیفه شناسی و سازگاری نیز به آن اضافه شد.   افراد برون گرا :  …

مدل پنج عاملی شخصیت و اعتیاد به کار ادامه »